4. Przedpokwitaniowy gruczoł mlekowy
    Prepubertal mammary gland

Wstecz
Back