1. Wielobiegunowe komórki nerwowe barwione na ciałka Nissla (rdzeń kręgowy, róg przedni)
    Multipolar nerve cells stained for Nissl bodies (spinal cord, anterior horn)
Stożek aksonalny - brak ciałek Nissla
Axonal cone - no Nissl bodies

Wstecz
Back