Katedra i Zakład Histologii                                                  2017/2018 r.

Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum

 

 

 

KURS HISTOLOGII

Informacje i regulamin kursu dla studentów kierunku weterynaria

 

 

1. Kurs (II semestr) obejmuje wykłady, ćwiczenia i repetytoria.

·        wykłady pomagają w zrozumieniu materiału i dostarczają dodatkowych/najnowszych informacji, których brak w podręczniku;

·        ćwiczenia - zajęcia przy mikroskopach - uczą identyfikacji tkanek, narządów i struktur w preparatach na poziomie mikroskopu świetlnego i elektronowego;

 

2. Obecność na ćwiczeniach jest obowiązkowa. Wymagane jest teoretyczne przygotowanie studentów z zakresu tematycznego danego ćwiczenia. Ocena niedostateczna lub nieobecność powoduje niezaliczenie ćwiczenia. Materiał ten należy zdać u prowadzącego ćwiczenia. Zaliczenie kursu wymaga zaliczenia wszystkich ćwiczeń.

Przekroczenie limitu 3 nieobecności na ćwiczeniach (bez względu na zdanie materiału z tych ćwiczeń) powoduje niezaliczenie kursu ze wszystkimi konsekwencjami przewidzianymi regulaminem studiów.

 

3.  Zaliczenie przedmiotu i dopuszczenie do egzaminu wymaga:

·        nieprzekroczenia limitu 3 nieobecności na ćwiczeniach

·        zaliczenia wszystkich ćwiczeń

 

4. Egzamin – w letniej sesji egzaminacyjnej – ma część praktyczną i teoretyczną. Ukończenie kursu z wynikiem pozytywnym wymaga zdania obu części egzaminu.

Egzamin praktyczny obejmuje cały materiał ćwiczeń i polega na rozpoznaniu tkanek/narządów i zawartych w nich struktur w 13 preparatach mikroskopowych i na 2 zdjęciach z mikroskopu elektronowego. Egzamin teoretyczny  (w formie testu, 100 pytań, próg zdania 60%), obejmuje cały materiał z histologii i odbędzie się po egzaminie praktycznym. Egzamin poprawkowy dotyczy tylko tej części, której student nie zdał w I terminie.

         Dopuszczenie do poprawkowego egzaminu teoretycznego jest możliwe jedynie pod warunkiem uprzedniego zdania egzaminu praktycznego.

         W I terminie egzaminu teoretycznego:

studentom, którzy zdali część praktyczną egzaminu z wynikiem 14-15 pkt. podwyższa się ocenę o 0,5. Podwyższenie oceny ma zastosowanie tylko w przypadku zdanego egzaminu i nie dotyczy egzaminu poprawkowego.

 

5. Wszystkie decyzje dotyczące zaliczeń i egzaminu podejmuje Kierownik Katedry.

 


Zespół dydaktyczny Katedry Histologii:

 

Prof. dr hab. Jan A. Litwin (Kierownik Katedry)            Dr Alicja Furgał-Borzych

Prof. dr hab. Tadeusz Cichocki                             Dr  Grzegorz Lis

Prof. dr hab. Jadwiga Mirecka                              Dr Mariusz Gajda

Prof. dr hab. Roman Pawlicki                               Dr Ewa Jasek-Gajda

                                                                            Dr Grażyna Pyka-Fościak

                                                                            Dr Małgorzata Jasińska

 

Podręcznik obowiązujący: T. Cichocki, J.A. Litwin, J. Mirecka: Kompendium histologii, Wydawnictwo UJ (2016)

Podręczniki zalecane:   J. Kuryszko, J. Zarzycki: Histologia zwierząt, PWRL (2000)

Podręczniki uzupełniające: W. Sawicki: Histologia, PZWL (2008)

 

Strona internetowa katedry: www.histologia.cm-uj.krakow.pl zawiera:

- materiały wykładowe

- internetowy atlas histologiczny („Repetytorium praktyczne”)

- i jest miejscem publikacji bieżących ogłoszeń oraz wyników egzaminu.